پرستو پورعاشوري
پرستو پورعاشوري

پرستو پورعاشوري

دانشکده: شيلات و محيط زيست

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی:

پست الكترونيكي: pourashouri(at)gau(dot)ac(dot)ir

دانلود CV

  بازديد : 15868
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان